Scroll Top

ARCHIEF

ARCHIEF

Hieronder vindt u zowel een kort overzicht van de hoofdlijnen van het beleidsplan als een beperkte weergave van het beloningsbeleid. Daarnaast zijn onderaan deze pagina ook de jaarverslagen vanaf 2017 terug te vinden.
HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

1. Aandacht voor organisatie-ontwikkeling
Vanuit een team met professionele ondersteuning (0,25 fte.) en vrijwillige ondersteuning (0,75 fte.) probeert Stichting BAKboord Den Haag meer dan 20 vrijwilligers op een professioneel niveau ex-gedetineerde deelnemers te begeleiden naar werk. Daarvoor is de organisatie flexibel en continue in verandering met het oog op verbetering. Er wordt structureel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering, intervisie en begeleiding voor zowel de coördinator als de vrijwillige krachten. Waar nodig wordt expertise van buiten ingehuurd. Vanaf 1 januari 2022 wordt nog sterker toegewerkt naar het verkrijgen van een ISO-NEN-registratie.

2. Stabilisering financiële situatie Stichting BAKboord Den Haag Stichting BAKboord Den Haag is afhankelijk van subsidies, donaties en giften. Het verdienmodel via trajectvergoedingen en werkgeversbijdragen geeft geen stabiele financieringsgrond. Nieuwe initiatieven (crowdfunding en beleggingsfondsen) worden aangezocht en gecommitteerd. Er is continue aandacht voor initiatieven die de financiële situatie kunnen verbeteren.

3. Relatienetwerk onderhouden met partners, verwijzers, werkgevers en subsidiegevers. Stichting BAKboord Den Haag heeft haar waarde voor deelnemers meermaals bewezen en diverse organisaties werken graag met haar samen. Stichting BAKboord Den Haag is trouw aan exgedetineerden, doet wat ze belooft in samenwerking met de deelnemers en verwijzers/partners. De focus ligt op kwalitatief en kwantitatief goede resultaten. Binnen het werkveld (nazorg en werkgelegenheid) wordt bewust ingezet op intensieve, warme contacten en goede, betrouwbare samenwerking.

4. Onderhouden van PR en marketing Naast website en nieuwsbrief wordt steevast ingezet op communicatie via sociale media en platforms. Naamsbekendheid, vindbaarheid en beschikbaarheid zijn en blijven belangrijk in de informatiemaatschappij, waarin we leven en werken.

Voor de volledige versie van het beleidsplan klikt u op de hyperlink hieronder.

Werk- en activiteitenplan bestuur Stichting BAKboord Den Haag 2022

BELONINGSBELEID (PERSONEEL EN BESTUUR)

Beloningsbeleid stichting BAKboord (2021)

Het bestuur van Stichting BAKboord Den Haag wordt gevormd door mensen die zich vrijwillig inzetten voor de stichting. Zij krijgen hiervoor geen beloning of vergoeding. Onkostenvergoeding wordt gegeven voor de reiskosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden voor de stichting. Het personeelslid (0,25 fte.) dat in dienstverband werkt volgt bij contract de cao-welzijn. Vrijwilligers die zich voor de doeleinden van de stichting inzetten kunnen onkosten en reiskosten declareren.

OVERZICHT VAN DE JAARVERSLAGEN