Scroll Top

WAT WE DOEN

WAT WE DOEN

Stichting BAKboord is de enige vrijwilligersorganisatie in Nederland die zich uitsluitend bezig houdt met arbeidsbemiddeling voor enkel en alleen mensen die in aanraking zijn geweest met justitie.

Het begin van BAKboord

Eind augustus 2017 is de stichting BAKboord Den Haag opgericht. Een idee dat al ouder is kreeg daarmee een plek in een nieuwe stichting.

Het idee BAKboord stamt al uit 2010 en komt uit de koker van geestelijk verzorger Walther Burgering die 15 jaar lang binnen de muren van diverse gevangenissen heeft gewerkt. In zijn werk werd hij dagelijks geconfronteerd met de problemen van ex-gedetineerde mannen en vrouwen. Hun enthousiasme binnen de PI om opnieuw te beginnen is groot, maar de wereld buiten is anders. Het op zoek gaan naar en vinden van werk is voor velen een zware opgave. Vaak lukt het de mannen en vrouwen zelf ook niet om aan de slag te gaan omdat zij onzeker zijn of gewoonweg niet weten hoe te solliciteren. Dat is een gemiste kans – voor de betrokkene zelf, maar ook voor werkgevers en voor de maatschappij.

Bij stichting BAKboord staat de mens centraal in plaats van het stigma “ex-gedetineerde”. Vanaf het begin van het traject wordt er samen met de deelnemer gekeken naar wat zijn/haar droombaan is en wat er voor nodig is om die droombaan te bemachtigen (of de best afgeleide daarvan). Op basis van wederzijds vertrouwen kijken we bij BAKboord naar de mogelijkheden om iemand stapje voor stapje te helpen naar deze baan en geven we hen een nieuwe kans om zich te bewijzen in de maatschappij. Dit levert dan ook dubbel voordeel op: bij het verkrijgen van werk, kunnen onze deelnemers hun leven na detentie opnieuw gaan vormgeven en bouwen aan een delictvrije toekomst met als gevolg dat de samenleving ook een stukje veiliger wordt.

De werkwijze
Het belangrijkste om te weten, is dat wij onze deelnemers niet veroordelen voor datgeen waar zij in het verleden voor veroordeeld zijn of van verdacht zijn geweest. Wij focussen ons op de toekomst en de zaken die er nodig zijn om iemand een nieuwe kans op de arbeidsmarkt te geven. Uiteraard houden we hierbij rekening met risicofactoren voor de samenleving en kijken we wat er realistisch en haalbaar is (en dat is veel!).

Geen uitzendbureau
Stichting BAKboord is geen uitzendbureau. Het betekent dus niet dat een lijst met functies en banen liggen te wachten op de aangemelde deelnemers. Het is een coachingstraject waarbij de werkers van stichting BAKboord naast de deelnemers gaan staan om samen met hen op zoek te gaan naar hun droombaan (of de beste afgeleide daarvan). We werken daarbij dus vanuit intrinsieke motivatie en kijken naar daarbij wat iemand voor de rest van zijn leven gelukkig maakt om de kans op succesvolle uitstroom zo groot mogelijk (en de kans op recidive zo klein mogelijk) te maken en te houden.

De doelgroep
De doelgroep die we bij stichting BAKboord de helpende hand bieden, gaat verder dan mensen die ooit een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Of de deelnemer nou een taakstraf heeft moeten uitvoeren, een dag en een nacht voor ontnuchtering is opgevangen door de politie of slechts in het verleden verdacht is geweest van het plegen van een strafbaar feit: bij stichting BAKboord is iedereen welkom mits er ooit sprake is geweest van justitieel contact.

Geen contract-indicaties
Op voorhand hanteren we bij stichting BAKboord geen contra-indicaties. Dit heeft er mee te maken dat wij kijken naar wat de deelnemer nodig heeft los van zijn justitiële achtergrond (en eventuele ziektebeeld). We werken vanuit mogelijkheden en kansen in plaats van te kijken naar belemmeringen of obstakels. Hierbij is het contact en onderling overleg met de ketenpartners van essentieel belang

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het traject van stichting BAKboord is een coachingstraject waarbij de werkers van stichting BAKboord naast de deelnemer zullen gaan staan. Samen werken zij toe naar het verkrijgen van dr droombaan van de deelnemer. Activiteiten die plaatsvinden: het opstellen van een ordentelijk en functioneel cv, brancheverkenning, het zoeken van vacatures, het plegen van acquisitie, het opstellen van een sollicitatiebrief, het voorbereiden van het sollicitatiegesprek, meegaan op sollicitatiegesprek en het bieden van nazorg op het moment dat de deelnemer aan het werk is gegaan.

Duur traject
Hoe lang het duurt voordat een deelnemer aan een passende baan is geholpen, is per traject verschillend. Naast de motivatie en persoonlijke omstandigheden van de deelnemer speelt ook het aanwezige netwerk een bepalende rol. Het komt er op neer dat de samenwerking tussen de deelnemer, het hulpverlenersnetwerk en de vrijwilligers van stichting BAKboord van essentieel belang is om het traject te laten slagen. Het streven is om onze deelnemers binnen een periode van een jaar naar een mooie, nieuwe baan te helpen.

De werkers
Bij stichting BAKboord zijn de vrijwilligers de drijvende kracht achter de werkzaamheden die er worden verricht. Deze vrijwilligers worden geworven, opgeleid (tot jobcoach) en ondersteund door twee betaalde krachten die tevens operationeel eindverantwoordelijk zijn.

De vrijwilligers die werkzaam zijn bij stichting BAKboord hebben allemaal verschillende achtergronden, leeftijden en werkervaringen. De leeftijd van de jobcoaches variëren tussen de 19 en de 64. Naast jobcoaches die ook in hun betaalde baan als coach werken, zijn er psychologen, sociotherapeuten, juristen, consultants, social workers, criminologen en recruiters bij stichting BAKboord in dienst. Daarnaast werken er ook vrijwilligers die in het verleden dakloos zijn geweest, ooit in detentie hebben gezeten en/of een langdurige verslaving hebben gehad. Bekijk anders ook het filmpje.

Betaalde ondersteuning
De vrijwilligers worden door drie verschillende betaalde krachten ondersteund bij het uitvoeren van hun activiteiten.

Zo krijgen de vrijwilligers bij aanvang een inwerkprogramma van 4 bijeenkomsten waarin de door hen te verrichte activiteiten duidelijk worden uitgelegd en zij de gelegenheid krijgen om met en van elkaar te leren. Aan de hand van een ervaren vrijwilliger of de betaalde krachten doen de vrijwilligers hun eerste praktijkervaring op.

Daarnaast hebben de vrijwilligers ook de gelegenheid om deel te nemen aan intervisie. Bij de maandelijkse intervisievergadering komen de vrijwilligers samen om hun expertise met elkaar te delen en de voorgelegde probleemstellingen van verschillende kanten te belichten en op basis van persoonlijke groei vorderingen te maken in het begeleidingsproces.

De doorverwijzers
Sinds de nazomer van 2018 heeft stichting BAKboord een bewuste koerswijziging doorgevoerd en zijn we ons gaan verdiepen in de doelgroep verslaving en psychiatrie. Dit heeft als gevolg gehad dat de meeste deelnemers worden doorverwezen vanuit het brede hulpverleningsveld (reclassering, MJD, psychologen / casemanagers) van Fivoor. Daarnaast ontvangen wij ook geregeld aanmeldingen van het Leger des Heils, de Kessler stichting, Exodus, Mozaïk (Pameijer) en Middin.

In principe is iedere deelnemer die op welke manier dan ook in aanraking is geweest met justitie en ondersteuning wil bij het vinden van betaald of vrijwilligerswerk welkom om zich bij stichting BAKboord aan te melden. 

Aanmeldpagina of extra informatie
Als u uzelf wilt aanmelden voor een traject bij stichting BAKboord of een deelnemer wilt aanmelden kan dat via deze link. Mocht u nog wat extra informatie willen over de mogelijkheden dan kan u ook contact opnemen via info@stichtingbakboord.nl of telefonisch via telefoonnummer 06 – 111 480 29 (maandag tot en met donderdag).

Vrijwillig traject
Om deel te nemen aan het traject van stichting BAKboord zijn er voor de deelnemers geen kosten verbonden. Dat betekent ook dat de deelnemer op ieder door hem gekozen moment kan stoppen met de begeleiding. We werken namelijk wel samen met justitie en de gemeente, maar we opereren volledig onafhankelijk. Er zitten voor de deelnemers dus geen consequenties verbonden aan het beëindigen van de samenwerkingsrelatie. Hun agenda staat te allen tijde centraal

Nazorg
Wanneer een deelnemer aan het werk is gegaan, zal hij namens stichting BAKboord nazorg kunnen ontvangen. Deze nazorg staat in het teken van het behouden van het werk en heeft er met name mee te maken dat er gekeken wordt of de deelnemer het werk volhoudt, het werk leuk vindt, wat er goed gaat en wat er nog beter zou kunnen.

Wanneer de werkgever bekend is met stichting BAKboord zal een afgevaardigde contact onderhouden met de leidinggevende van de deelnemer en eventueel langs gaan op locatie om evaluatiegesprekken te voeren. De frequentie hiervan is in onderling overleg met zowel de werkgever als met de deelnemer zelf.

Wanneer de deelnemer zelfstandig aan een baan is gekomen zonder de ondersteuning van BAKboord benoemd te hebben, zal de afgevaardigde van BAKboord uitsluitend contact onderhouden met de deelnemer om te zien of hij nog ergens ondersteuning in zou kunnen gebruiken.

De (actieve) nazorg heeft een duur van een half jaar, maar ook na deze zes maanden kan de deelnemer altijd een beroep doen op de dienstverlening van stichting BAKboord. De deur zal altijd open blijven staan.

Ondersteuning op maat
Stichting BAKboord ondersteunt de deelnemer gedurende het gehele proces bij de aanvraag van de VOG en is meer dan bereid om gezamenlijk met het omringende hulpverleningsnetwerk (inclusief werkgever) een plan van aanpak op te stellen om ervoor te zorgen dat de deelnemer in kwestie uiteindelijk een VOG in zijn bezit krijgt.

De methodiek die stichting BAKboord hier op nahoudt, blijkt in praktijk zeer succesvol: sinds de periode vanaf augustus 2018 tot heden is het nog geen enkele keer voorgekomen dat een deelnemer uiteindelijk geen VOG heeft gekregen. In het verleden is ook reeds gebleken dat deelnemers die veroordeeld zijn voor een levens- of zedendelict uiteindelijk een VPG hebben kunnen bemachtigen.