Scroll Top

WIE WE ZIJN

WIE WE ZIJN

Stichting BAKboord is een vrijwilligersorganisatie die gespecialiseerd is in arbeidstoeleiding van mensen die ooit in aanraking zijn geweest met justitie. Of de deelnemer nu jarenlang in detentie heeft gezeten, een taakstraf heeft gehad of slechts verdachte is geweest van een strafbaar feit, maakt voor de organisatie geen verschil.

Bij stichting BAKboord hanteren wij de visie dat dat ieder mens een nieuwe kans verdient om zijn leven opnieuw op te bouwen. Hoe vaak een deelnemer uiteindelijk in de fout is gegaan, is niet leidend voor het slagen van het traject: de intrinsieke motivatie, om het uiteindelijke doel te behalen, staat voorop. Bij stichting BAKboord zijn we van mening dat het hebben van werk zin geeft aan het leven, omdat men dan weer het gevoel krijgt dat hij deel uitmaakt van de samenleving, sociale contacten opdoet, geld verdient om zichzelf in levensonderhoud te voorzien en weer een reden heeft om ’s ochtends zijn bed uit te komen. Dit gevoel wordt des te meer versterkt doordat we gezamenlijk met de deelnemer op zoek gaan naar zijn droombaan (of beste afgeleide daarvan). De deelnemer is dus zelf eigenaar van zijn traject waarbij de werkers van onze organisatie hem enerzijds begeleiden en van advies voorzien over de te maken keuzes en anderzijds voorop lopen in de strijd om hem daadwerkelijk te bemiddelen. Des te meer omdat niet alleen de ex-gedetineerde, maar ook de werkgever en de samenleving als geheel er bij gebaat zijn dat mensen met een strafblad weer volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij.
Zonder oordeel of onderscheid te maken in verschillen op het gebied van afkomst, leeftijd, geslacht, milieu of delict proberen we iedere ex-gedetineerde met een hulpvraag op het gebied van werk zo goed mogelijk van advies en begeleiding te voorzien. Onze missie is dan ook om ex-gedetineerden succesvol uit te laten stromen naar een mooie, nieuwe (betaalde) baan en hen te ondersteunen om het werk te behouden zodat zij hun leven na detentie opnieuw op kunnen bouwen en zo de kans op recidive zo klein mogelijk te maken.
Vanuit de organisatie worden er drie doelstellingen nagestreefd, te weten:
 • De stichting heeft ten doel het begeleiden van ex-gedetineerden in de Haagse regio naar werk en ze te helpen dit werk te behouden, alsmede ex-gedetineerden te ondersteunen op de leefgebieden wonen, financiën en persoonlijke relaties, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De stichting tracht haar doel te bereiken door de inzet van professionals en deskundige coaches op vrijwillige basis en door alle andere wettige middelen.
 • De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Samen met de deelnemers wordt er gekeken naar welke baan zij het allerliefste uit zouden willen voeren en wat er voor nodig is om dit te bereiken. Stichting BAKboord is dus geen uitzendbureau, maar omschrijft zichzelf als een bemiddelingsorganisatie die op basis van eerlijke verwachtingen en duidelijke communicatie haar deelnemers ondersteunt in de breedste zin van arbeidsbemiddeling. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:
 • Het gezamenlijk opstellen van een ordentelijk en representatief cv
 • Het gezamenlijk zoeken naar vacatures die aansluiten bij de wensen van de deelnemer
 • Het gezamenlijk plegen van telefonische acquisitie om te er achter te komen of de deelnemer in aanmerking komt voor de openstaande vacature
 • Het gezamenlijk opstellen van een sollicitatiebrief
 • Het gezamenlijk oefenen van een sollicitatiegesprek (simulatiegesprekken)
 • Het bieden van nazorg op het moment dat de deelnemer aan het werk is gegaan (maximaal 6 maanden)
Vanuit intrinsieke motivatie wordt er samen met de deelnemer toegewerkt naar de droombaan van de deelnemer. Indien dit niet haalbaar is, wordt er gekeken naar een zo goed mogelijk alternatief dat raakvlakken heeft met de daadwerkelijke droombaan.
Daarnaast komt het geregeld voor dat de deelnemers in het traject van stichting BAKboord starten met vrijwilligerswerk om weer te wennen aan een zekere vorm van dagbesteding. Uit ervaring is gebleken dat het hebben van vrijwilligerswerk goed op het cv staat, omdat het naar werkgevers toe laat zien dat de deelnemer gemotiveerd is om te werken aan zijn toekomst (zelfs als hij niet voor zijn werkzaamheden betaald krijgt). Tegelijkertijd kan de deelnemer dan opnieuw werknemersvaardigheden opdoen en weer wennen aan het arbeidsproces door middel van een op maat gemaakte dagstructuur. In het verleden is ook meerdere keren gebleken dat deelnemers door middel van vrijwilligerswerk een grotere kans hadden om uiteindelijk door te stromen naar een betaalde baan. Vanuit stichting BAKboord is het overigens geen verplichting om te starten met vrijwilligerswerk: de wensen van onze deelnemers staan centraal.

Het bestuur van stichting BAKboord bestaat uit vijf personen:
dhr. drs. C.W. Burgering, voorzitter
dhr. M. van Oosten
mevr. F. Wubbe
dhr. H.B.G.M. Caminada, penningmeester
dhr. M. Houwen, bestuursadviseur
mevr. A. de Cocq, bestuursadviseur

Overige gegevens met betrekking tot onze organisatie:
 • KvK-nummer: 69469776
 • Fiscaalnummer (RSIN): 857 88 48 03
 • Adresgegevens: Om en Bij 2, 2512 XK te Den Haag
 • Telefoonnummer: 06 – 111 480 29
 • E-mailadres: info@stichtingbakboord.nl